4-Avenues For Business

lorem32

lorem33

lorem34

lorem35

perkelkite savo verslą î internetą

Lengviausias ir patogiausias būdas perkelti savo verslą į internetinę erdvę - susikurti savo verslo paskyrą.

padidinkite verslo matomumą internete

Naudokitės išmaniu būdu įdomiai pateikti informaciją ir padėkite lankytojams rasti jūsų siūlomas paslaugas.

 

1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp tinklapio 4-AVENUES.COM valdytojo ir paslaugų teikėjo juridinio asmens  UAB „Advicta“ (juridinio asmens kodas – 303372674, registruotos buveinės adresas – Lygybės g. 21-86, Kaunas, Lietuva, el. pašto adresas – info@4-avenues.com) (toliau – 4-AVENUES.COM) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine 4-Avenues.com (toliau – Svetainė).
1.2. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.
1.3.  Klientas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.

1.4. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje, Jų kaina nurodyta konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas Paslaugas, o nuoroda į „Mokamas Paslaugas“ apims tik tas Paslaugas už kurias Klientas moka užmokestį.
1.5. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir 4-Avenues.com reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje bei nusistovėjusi gera verslo praktika.
1.6. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

2. Bendrosios sąlygos

2.1. 4-AVENUES.COM suteikia Klientams, tiek fiziniams tiek juridiniams, virtualią erdvę, t.y. svetainę, kurioje Klientai turi galimybę susikurti savo reklaminį verslo ar veiklos profilį.  Svetainėje 4-AVENUES.COM  klientai skelbia informaciją apie teikiamas paslaugas, vykdomas prekių ar paslaugų įsigijimo Akcijas ar Paskutinės minutės pasiūlymus, bei suteikiama galimybė portale susikurti savo teikiamų paslaugų kuponus (toliau tekste – „Kuponas“) bei pardavinėti juos pageidaujantiems pirkėjams (svetainės lankytojams).

2.2. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne 4-AVENUES.COM, yra atsakingas už visą turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis svetaine ir (ar) paslaugomis. „Turinys“ šioje sutartyje reiškia pateikiamą informaciją savo reklaminiame profilyje, o taip pat visą ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, dokumentus, bet tuo neapsiribojant, kurią klientas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Paslaugomis ir (ar) Svetaine. 
2.3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog 4-AVENUES.COM nekontroliuoja kitų svetainės naudotojų, lankytojų ar trečiųjų šalių turinio, kurį klientas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis svetaine ar paslaugomis, todėl 4-AVENUES.COM nebus atsakingas dėl tokio turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.
2.4. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad 4-AVENUES.COM turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti kliento gaunamą ir perduodamą turinį, siekiant aptikti 4-AVENUES.COM nepageidaujamu ar pažeidžiančiu šias taisykles pripažįstamą turinį, o tokį turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio turinio bet kokį perdavimą. 
2.5. 4-AVENUES.COM (UAB „Advicta) kaip atsiskleides tarpininkas dalyvauja „Kuponų“ pardavime ir veikia pagal Lietuvos respublikos teisės aktuose nustatytą tvarką.
2.6. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma 4-AVENUES.COM pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.
2.7. Visi pranešimai ir informacija tarp kliento ir 4-AVENUES.COM bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba svetainėje, nebent šiose taisyklėse nurodyta kitaip.
2.8. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę 4-AVENUES.COM ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso UAB „Advicta“.

2.9. Visos teisės į svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks svetainėje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško 4-AVENUES.COM sutikimo.
2.10. Naudodamasis svetaine ar paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas turinį klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia 4-AVENUES.COM visas turtines autorių teises, reikalingas 4-AVENUES.COM iš šių taisyklių kylančioms teisėms įgyvendinti ir pareigoms vykdyti šias teises, įskaitant:
    2.10.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, keisti, versti, viešai skelbti ir padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Kliento pateiktą turinį;
    2.10.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš kliento pateikto Turinio.
2.11. šalys susitaria, kad kiekvieną kartą pateikdamas bet kokį Turinį Klientas patvirtina ir garantuoja 4-AVENUES.COM, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus ir ar licencijas atlikti tuos veiksmus su Turiniu, kuriuos Klientas atlieka, įskaitant teisę naudoti Turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus, skelbti Turinį, padaryti jį viešai prieinamą

3. Kliento teisės ir pareigos

Klientas įsipareigoja:
3.1. Naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.
3.2. Neatlikti jokių veiksmų, kurie prieštarauja taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant:
   3.2.1. nenaudoti Paslaugų ir/ar Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų 4-AVENUES.COM teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, 4-AVENUES.COM serverio saugumui, vientisumui ar riboti 4-AVENUES.COM galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, o taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis 4-AVENUES.COM teikiamomis paslaugomis;
   3.2.2. nelaikyti, neskelbti, nesiųsti, neplatinti arba bet kuriuo kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, neteisingo, klaidinančio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo, asmenų teises pažeidžiančio Turinio, o taip pat bet kurio kito Turinio, kuris gali pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams arba sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę 4-AVENUES.COM;
   3.2.3. neskelbti ir neplatinti nuorodų į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu taikytinų teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises;
   3.2.4. nesinaudoti Paslaugomis ir/ar Svetaine veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
   3.2.5. neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą;
   3.2.6. nesiūlyti paslaugų, kuriomis prekyba prieštarauja teisės aktams ir/ar moralės ir etikos normoms.
   3.2.7. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;
   3.2.8. nereklamuoti ir neskelbti informacijos, kurioje minimi su 4-AVENUES.COM tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus;
   3.2.9. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir t.t.
3.3. Registruojantis pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir el.pašto adresą, taip pat nurodyti, ar paslaugas teikia fizinis asmuo, veikiantis nekomerciniais tikslais ar asmuo veikiantis komerciniais tikslais, įskaitant fizinius asmenis įregistravusius individualią veiklą pagal pažymą, juridinius asmenis ir kt.
3.4. Pateikti objektyvią, teisingą, neklaidinančią, visapusišką ir išsamią informaciją apie teikiamas paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, kokybę, būklę, charakteristikas, gamintoją, kainą. Tokia informacija turi būti pateikiama ir valstybine kalba.
3.5. Saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis paslaugomis.
3.7. Nedelsdamas el.paštu pranešti 4-AVENUES.COM, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.
3.9. Skelbimus apie vygdomas akcijas, paskutinės minutės pasiūlymus ar kitą reklaminę informaciją skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse.
3.11. Neskelbti beprasmių skelbimų ar skelbimų su beprasmėmis simbolių ir/ar žodžių sekomis.
3.12. Kontaktinę informaciją,  paslaugų aprašymus nurodyti išimtinai tik tam skirtose vietose.

3.13. atsiskaityti su 4-AVENUES.COM už teikiamas Mokamas paslaugas šių Taisyklių 6 straipsnyje numatyta tvarka.
3.14. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis:
3.14.1. yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;
3.14.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1-3.15 punktuose;
3.14.3. supranta, kad Klientui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz. gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.);
3.14.4. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Kliento ir 4-AVENUES.COM sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
3.14.5. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o 4-AVENUES.COM neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;
3.14.6. supranta ir sutinka, kad 4-AVENUES.COM tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklių 7 punktu;
3.14.7. supranta ir sutinka, kad Kliento įkelti Skelbimai ir Turinys, išskyrus kontaktinius duomenis, gali būti rodomi ne tik Svetainėje, bet ir kituose 4-AVENUES.COM partnerių reklamos šaltiniuose.
3.15. Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių 3.16.1 – 3.16.7 punktuose, Klientai, kuriems yra nuo 7 iki 18 metų patvirtina, kad jis/ji:
3.15.1. prieš siūlydamas prekę ar paslaugą yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą siūlyti prekę ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus;
3.15.2. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ar paslaugą.

4. 4-AVENUES.COM teisės ir pareigos

4.1. Bet kada nepranešęs Klientui keisti Svetainę ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Klientas, Svetainės pavadinimą ir (ar) interneto domeną, kuriuo Svetainė pasiekiama. Klientas supranta ir sutinka, kad 4-AVENUES.COM niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.
4.2. Laikinai apriboti visos ar dalies Kliento Turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies Paslaugų teikimą:
4.2.1. jei Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus ar nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų;
4.2.2. jeigu, 4-AVENUES.COM nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar Svetainės atnaujinimo darbai;
4.2.3. jeigu to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais; 
4.2.4. jeigu tai yra reikalinga, siekiant apginti 4-AVENUES.COM ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
4.2.5. jeigu 4-AVENUES.COM įtaria, kad Klientas naudodamasis paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui;
4.2.6. jeigu Klientas naudodamasis Paslaugomis, Svetaine ir/ar keldamas Skelbimus daro žalą 4-AVENUES.COM, įskaitant, bet neapsiribojant 4-AVENUES.COM geram vardui ir/ar reputacijai;
4.2.7. kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.
4.3. Bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Skelbimus ar bet kokį kitą Turinį, jei, 4-AVENUES.COM nuomone, jie pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai morale.
4.4. Keisti Skelbimus ir bet kokį kitą Turinį, įskaitant, bet neapsiribojant Kliento statuso pakeitimą iš privataus asmens į juridinį asmenį, jei Klientas pateikė klaidingą informaciją ir/ar pažeidė šių Taisyklių nuostatas.
4.5. 4-AVENUES.COM turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.
4.6. 4-AVENUES.COM turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento profilio ir jame pateiktos informacijos stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones 4-AVENUES.COM turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.
4.7.  4-AVENUES.COM turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą, jei Klientas yra pažeidęs Taisykles daugiau nei 3 kartus. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas el.laišką adresu info@4-avenues.com. 4-AVENUES.COM sprendimas yra galutinis.
4.8. 4-AVENUES.COM turi teisę be perspėjimo panaikinti Kliento paskyrą, jei nustatyta labai grubūs pažeidimai svetainės arba lankytojų atžvilgiu. Konkrečiau sukčiavimo ir kitais LR teisės aktuose numatytais pažeidimais siekiant pasipelnyti.. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas el.laišką adresu info@4-avenues.com. 4-AVENUES.COM sprendimas yra galutinis.

4.9. 4-AVENUES.COM turi teisę be perspėjimo panaikinti Kliento paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip du metus.

4.10. 4-AVENUES.COM turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Tam tikslui, Klientui pareikalavus, 4-AVENUES.COM pateiks Klientui sąskaitą elektroniniu būdų, į nurodytą el.pašto adresą..
4.11. Klientui pažeidus jo įsipareigojimus, nurodytus Taisyklių 3.1. – 3.15. punktuose, 4-AVENUES.COM turi teisę reikalauti Kliento sumokėti sutartinę baudą, lygią 40 eurų.
4.12. 4-AVENUES.COM turi teisę Klientui siųsti komercinius ir kitus UAB "Advicta" pasiūlymus.
4.13. Be atskiro pranešimo Klientui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.
4.14. Šalys susitaria, kad 4-AVENUES.COM turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

5. Slapukų naudojimo politika

5.1 Klientas ir lankytojas sutinka, jog 4-AVENUES.COM gali naudotis trečiųjų šalių reklamos paslaugomis, tam kad pateiktu reklamas savo svetainėje. Šios kompanijos gali naudoti slapukus (angl. cookies ), tam kad rinktų informaciją apie apsilankymus svetainėje, naršymo aktyvumą. Informacija naudojama siekiant rodyti tinkamus skelbimus apie prekes ir paslaugas 4-Avenues.com svetainėje,  kurios gali būti jums įdomios.

Jūs galite atsisakyti naudoti slapukus pasirinkdami atitinkamus nustatymus savo naršyklėje.

Google Adsense:

Tai vienas iš Google kompanijos produktų, galintyis naudoti vieną  ar daugiau „DoubleClick DART Slapukų“. DART slapukai saugo ir renka duomenis apie Jūsų naršymo veiklą. Google gali panaudoti šiuos duomenis rodant skelbimus renkant specialiai pagal jūsų naršymo veiklą.  Jūs galite pasirinkti atsisakyti Google   slapukų naudojimo apsilankę svetainėje „Google reklamos ir turinio privatumo politika“, bei Google Privatumo politiką.

5.2 Klientas ir lankytojas sutinka, jog 4-AVENUES.COM leidžia trečiųjų šalių kompanijoms tokioms kaip Google Analytics" (GA),  Google Adsense  naudoti slapukus ( Angl. Cookies), kurie yra tekstiniai failai patenkantys į Jūsų kompiuterį. Slapukai padeda analizuoti kaip naudojamasi svetaine. Jie surenka informaciją apie Jūsų internetinio puslapio naudojimą (įskaitant ir Jūsų IP adresą). Slapukų gaunama informacija bus perduota ir saugoma Google serveriuose. Google slapukų naudojimu siekiama įvertinti svetainės naudojimą, rengti ataskaitas apie svetainės veiklą.  Slapukai padeda vertinti svetainės lankytojų elgseną ir padeda Google Adsense parinkti tinkamą reklamą. Google taip pat gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims jei to reikalauja įstatymai arba jei trečiosios šalys apdoroja informaciją Google vardu. Google nesies jūsų IP adreso su kitais Google turimais duomenimis. Jūs galite atsisakyti naudoti  slapukus, pasirinkdami atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, tačiau verta atkreipti dėmesį kad išjungę slapukus negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis. Jokia asmeninė informacija kaip jūsų vardas, elektroninio pašto adresas ar telefono numeris nėra renkama slapukų pagalba.

5.3 4-AVENUES.COM naudoja Google ir Facebook socialinius įskiepius. Svetainėje rodomos tiesioginės nuorodos į Google ir Facebook svetaines.  Taip pat Google ir Facebook naudoja integruotus įskiepius mūsų svetainėje kad gauti informaciją kiek kartų klientas apsilankė svetainėje. Facebook ar Google saugo su klientu susijusius nustatymus ir privatumą. Norėdami sužinoti daugiau skaitykite Google ir Facebook privatumo taisykles.

6. Mokamos paslaugos

6.1. Mokamos Paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.
6.2. Klientas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka 4-AVENUES.COM už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. 4-AVENUES.COM turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.
6.3. Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Klientui negavus ar laiku negavus Mokamų Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejį, nurodytą šių Taisyklių 4.7 punkte, 4-AVENUES.COM, Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).
6.4. Užmokestis už Skelbimus ir Turinį, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog Klientas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, negrąžinamas.
6.5. 4-AVENUES.COM turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui.

7. Asmens duomenys

7.1. 4-AVENUES.COM turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar 4-AVENUES.COM kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.
7.2. Klientas suteikia teisę 4-AVENUES.COM valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą 4-AVENUES.COM valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį.
7.3. 4-AVENUES.COM rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.
7.4. 4-AVENUES.COM naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.
7.5. 4-AVENUES.COM neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.
7.6. 4-AVENUES.COM turi teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Kliento įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms).
7.7. 4-AVENUES.COM turi teisę teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.

8. Atsakomybės ribojimas

8.1. Klientas sutinka, kad 4-AVENUES.COM nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl 4-AVENUES.COM kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
8.2. 4-AVENUES.COM nebus atsakingas už paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.
8.3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš 4-AVENUES.COM pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. 4-AVENUES.COM nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats 4-AVENUES.COM) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
8.4. 4-AVENUES.COM neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją.
8.5. Klientas supranta ir sutinka, kad 4-AVENUES.COM, atsižvelgiant į šių Taisyklių 8.1. p. bei 8.3. p., niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
8.6. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad 4-AVENUES.COM niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
8.7. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog 4-AVENUES.COM nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinamas.
8.8. 4-AVENUES.COM atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama – 40 (keturiasdešimt) eurų suma.

9. Taisyklių keitimas

9.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi Svetaine, 4-AVENUES.COM turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.
9.2. 4-AVENUES.COM praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.
9.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.
9.4. 4-AVENUES.COM taip pat turi teisę iš anksto nepranešdamas Klientui vienašališkai pakeisti ir atnaujinti prekių ir/ar paslaugų, kurių prekyba prieštarauja teisės aktams ir/ar moralės ir etikos normoms, sąrašą.
9.5. Toliau naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, Skelbimų redagavimu ir/ar atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.
9.6. Iki Svetainės Taisyklių pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Pirkėjas ar Klientas pastebėjęs Svetainėje 4-AVENUES.COM pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti pranešęs apie tai administracijai el. paštu info@4-avenues.com darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 18.00 val. Informacija apie klaidos ištaisymą Jums bus suteikta Jūsų nurodytu el. Paštu.
10.2. Visi tarp 4-AVENUES.COM ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal UAB „Advicta“ buveinės vietą.
10.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas pradeda naudotis paslaugomis, taip patvirtindamas, jog pilnai susipažino su taisyklėmis ir sutinka su jomis jos galios visą santykių tarp Kliento ir 4-AVENUES.COM laiką.

10.4. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnį vartotojas praneša juridiniui asmeniui apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą:

1) pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą. Ši forma yra patvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154 „Dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“ (formą rasite Adresu https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/

dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9 arba

2) pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.